Zespół Apartamenty Design w Poznaniu będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Wynajęcie apartamentu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu, stanowiącego umowę wynajmu Apartamentu pomiędzy Gościem wynajmującym a Apartamenty Design.

UMOWA NAJMU APARTAMENTU

dalej jako: Umowa

 • 1. Definicje

Poprzez wymienione niżej pojęcia Strony rozumieją:

 1. Wynajmujący – Apartamenty Design Arkadiusz Kaszycki z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 792-186-54-48, REGON: 368887363, tel.: 791 110 098;
 2. Najemca – podmiot, który zawarł z Wynajmującym Umowę, tj. podmiot będący właścicielem rachunku (np. karty kredytowej), do którego dane dostępowe zostały udzielone Wynajmującemu w ramach rezerwacji. Najemcą może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
 3. Strony lub Strona – odpowiednio Wynajmujący i Najemca lub każdy z osobna;
 4. Apartament – pomieszczenie wybrane przez Najemcę w toku rezerwacji wraz z wyposażeniem;
 5. Rezerwacja – etap zawierania Umowy, toczący się za pośrednictwem portalu homelyplace.pl, podczas którego przyszły Najemca indywidualnie wybiera główne elementy świadczenia w ramach Umowy, takie jak: Apartament; czynsz; Okres najmu; liczba i kategoria wiekowa Gości; inne elementy przewidziane przez Wynajmującego;
 6. Doba apartamentowa – okres trwający od godziny 16:00 pierwszego dnia kalendarzowego do godziny 10:00 następnego dnia kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku co najmniej dwóch bezpośrednio następujących po sobie Dób apartamentowych, przerwa od godziny 10:00 do 16:00 między tymi dobami, zaliczana jest w poczet poprzedzającej Doby apartamentowej;
 7. Okres najmu – okres, na który Wynajmujący oddaje Apartament Gościom do używania, określony przez przyszłego Najemcę w trakcie Rezerwacji, trwający od pierwszej do ostatniej Doby apartamentowej;
 8. Gość – osoba zgłoszona do przebywania w Apartamencie przez Najemcę w ramach Rezerwacji, przy czym Gościem może być również Najemca. Goście muszą wykazywać tożsamość podmiotową przez cały czas trwania Umowy. W razie wątpliwości lub technicznej niemożliwości określenia Gości w toku Rezerwacji, uważa się, że jednym z Gości jest Najemca.
 • 2. Przedmiot Umowy
 1. Wynajmujący oddaje Apartament do używania na Okres najmu, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu w wysokości ustalonej w toku Rezerwacji.
 2. Wynajmujący oświadcza, iż ma prawo dysponowania Apartamentem w zakresie oznaczonym

Umową, a nadto, iż czynsz nie ulegnie wypowiedzeniu (tj. podwyższeniu) w czasie jej trwania.

 • 3. Zasady korzystania z Apartamentu
 1. Wynajmujący zobowiązuje się utrzymywać Apartament w stanie przydatnym do umówionego użytku. W tym celu Najemca i Gość zobowiązani są do natychmiastowego informowania o wszelkich wadach Apartamentu.
 2. Apartament pozostaje do wyłącznej dyspozycji Gości. Wynajmujący oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz nie mają prawa wstępu do Apartamentu podczas Okresu najmu chyba, że: wyraźnie zażyczy sobie tego Najemca lub Gość, np. w ramach świadczenia usług dodatkowych; będzie to wymagane lub dozwolone przepisami prawa powszechnie obowiązującego; będzie to konieczne do wypełnienia obowiązków Wynajmującego lub Najemcy wynikających z Umowy; upłynie Okres najmu (tj. m.in. po upływie czasu na wymeldowanie); będzie to konieczne celem uchylenia niebezpieczeństwa stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi (w szczególności celem: zapobiegnięcia pożarowi lub jego ugaszenia; usunięcia wad ukrytych Apartamentu (w tym konstrukcyjnych, elektrycznych lub instalacyjnych) a ujawnionych w trakcie Okresu najmu; udzielenia bezpośredniej pomocy Gościom oraz innym osobom faktycznie przebywającym w Apartamencie lub w budynku, w którym znajduje się Apartament).
 3. Goście mogą używać Apartamentu wyłącznie w celu zakwaterowania, z należytą starannością, przestrzegając przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny, a także w sposób niezakłócający praw i spokoju mieszkańców pomieszczeń sąsiednich. W szczególności, w ramach przepisów przeciwpożarowych, w Apartamencie obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie stanowią wyposażenia Apartamentu np.: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz środków o nieprzyjemnym zapachu.
 4. Goście nie mogą wykonywać żadnych remontów, ulepszeń (w szczególności przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) oraz pozostałych nakładów (koniecznych, użytecznych lub zbytkownych) na Apartament. Ewentualne poczynienie nakładów wymienionych w zdaniu poprzedzającym uprawnia Wynajmującego, wedle jego wyboru, do zatrzymania nakładów, żądania przywrócenia stanu poprzedniego lub żądania zwrotu kosztów przywrócenia stanu poprzedniego, przy czym Najemca i Goście zostają pozbawieniu prawa do żądania zwrotu wartości nakładów lub samych nakładów, a także przywrócenia stanu poprzedniego.
 5. Najemca i Goście nie mogą oddać Apartamentu w podnajem, poddzierżawę lub użyczyć, jak również Apartament nie może być przedmiotem zamiany ani ustanowienia jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich.
 6. Goście zobowiązują się do przestrzegania zakazu trzymania jakichkolwiek zwierząt w Apartamencie, chyba że – w odniesieniu do zwierząt domowych – treść Rezerwacji stanowi inaczej lub Wynajmujący indywidualnie wyraził zgodę w formie pisemnej lub dokumentowej – przy obu tych wyjątkach za uprzednim uiszczeniem opłaty za usługę dodatkową, zgodnej z cennikiem usług dodatkowych stanowiącym załącznik do Umowy.
 7. Goście zobowiązują się do przestrzegania zakazu palenia w Apartamencie, chyba że treść Rezerwacji stanowi inaczej lub Wynajmujący indywidualnie wyraził na to zgodę w formie pisemnej lub dokumentowej.
 8. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz organizowania jakichkolwiek imprez, spotkań towarzyskich, eventów, uroczystości okolicznościowych oraz innych przyjęć mogących naruszać spokój mieszkańców pomieszczeń sąsiednich.

 9. Co najmniej jeden z Gości musi być osobą pełnoletnią, a każdy Gość niepełnoletni musi przebywać pod opieką Gościa pełnoletniego.
 10. Gość zobowiązany jest do zachowania ciszy nocnej trwającej w godzinach od 22:00 do 6:00.

 11. Gość zobowiązany jest, przy każdym opuszczeniu Apartamentu, do wyłączania sprzętów AGD i RTV, unikania zbędnego oświetlenia, zakręcania wody oraz zamykania okien i drzwi.
 12. W przypadku uzasadnionej i spowodowanej przez Najemcę lub Gościa interwencji: ochrony budynku, w którym znajduje się Apartament lub budynku sąsiedniego; pracowników Wynajmującego; mieszkańców pomieszczeń sąsiednich; Policji bądź Straży Miejskiej – Wynajmujący ma prawo nałożenia na Najemcę kary umownej w wysokości 2000 (tysiąc) złotych za każdą interwencję. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym (w szczególności szkody powstałej z tytułu naruszenia postanowień Umowy, a także narażenia na utratę zaufania do Wynajmującego i tworzenia negatywnego wizerunku Wynajmującego).

 • 4. Czas trwania Umowy
 1. Zawarcie Umowy następuje w momencie wyboru na portalu homelyplace.pl, w zakładce „sprawdź cenę”, pola o treści „Wyślij” lub o treści podobnej – jako ostatniego etapu Rezerwacji (etap 4. „Potwierdzenie”). Wybór pola o treści „Wyślij” lub o treści podobnej jest technicznie możliwy po uprzednim wysłaniu Umowy przez Wynajmującego na adres poczty elektronicznej przyszłego Najemcy podany podczas Rezerwacji (etap 3. „Podaj dane osobowe”). Wybierając pole o treści „Wyślij” lub o treści podobnej Najemca oświadcza wolę zawarcia wysłanej mu uprzednio Umowy.
 2. Wynajmujący może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

1)           Gość lub osoba niezgłoszona a przebywająca w Apartamencie, naruszy którekolwiek z postanowień wyrażonych w § 3 ust. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 oraz § 6 ust. 2 zdanie 1;

2)           Gość lub osoba niezgłoszona a przebywająca w Apartamencie, będzie używał Apartament w celu innym niż wskazany w Umowie;

3)           Gość lub osoba niezgłoszona a przebywając w Apartamencie, działa w sposób, który może spowodować szkody w Apartamencie lub utratę wartości Apartamentu;

4)           Gość lub osoba niezgłoszona a przebywająca w Apartamencie, działa w sposób, który może narazić Wynajmującego na pogorszenie jego renomy, dobrego wizerunku oraz dobrego imienia;

5)           Gość lub Najemca w chwili zameldowania, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

6)           Najemca lub Gość podczas wcześniejszego pobytu w Apartamencie udostępnianym przez Wynajmującego rażąco naruszył postanowienia umowne ówcześnie go obowiązujące;

7)           Najemca lub Gość nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, inny niż wymienione dokument z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza; w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z wymienionych dokumentów inny dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca) lub nie chce okazać takiego dokumentu;

8)           Gość, który jest opiekunem lub właścicielem zwierzęcia domowego, zabrał je do Apartamentu bez uprzedzenia Wynajmującego – w odniesieniu do tego Gościa;

9)           wystąpi negatywny wynik preautoryzacji rachunku (w tym także z powodu jego wygaśnięcia, nieważności lub innej przyczyny braku dostępu), w ramach procedury opisanej w § 5 zd. 1.;

10)        Najemca nie zapłaci czynszu w terminie lub zapłaci czynsz jedynie w części;

11)        pomimo upomnienia Najemca lub Gość powoduje znaczne uciążliwości dla Wynajmującego lub mieszkańców pomieszczeń sąsiednich;

12)        pomimo upomnienia Najemca lub Gość narusza inne, niż wymienione w pkt. 1) – 11), postanowienia wynikające z Umowy.

 1. W razie rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym przez Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo domagania się od Najemcy kary umownej wynoszącej równowartość czynszu za pierwotnie umówiony Okres najmu przypadający po jej rozwiązaniu. W przypadku, gdy Najemcą jest konsument i Apartament po rozwiązaniu zostanie wynajęty innemu podmiotowi, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pomniejsza się o równowartość czynszu uiszczonego Wynajmującemu przez ten inny podmiot, należnego wyłącznie za okres przypadający po rozwiązaniu Umowy do momentu, w którym Okres najmu miał pierwotnie wygasnąć. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniach poprzedzających niniejszego ustępu (w szczególności szkody powstałej z tytułu utraconych korzyści).
 2. Wynajmujący może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym na 24 godziny przed rozpoczęciem Okresu najmu.
 • 5. Czynsz
 1. Czynsz płatny jest z góry, tj. najpóźniej w momencie rozpoczęcia Okresu najmu.
 2. Wysokość czynszu ustalona zostaje w toku Rezerwacji. Czynsz ustalony w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się do najmu w wersji podstawowej, tj. nie obejmuje żadnych usług dodatkowych (takich jak np.: parking, możliwość przechowywania zwierząt domowych, posiłki, dodatkowe łóżka i inne udogodnienia) chyba, że tok Rezerwacji wyraźnie umożliwia odrębny wybór usługi dodatkowej wraz z przypisaną do niej ceną. Wybór oraz zasady świadczenia usług dodatkowych następuje w ramach indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami, a ich świadczenie jest rozliczane odrębnie, tj. poza czynszem. Cennik usług dodatkowych stanowi załącznik do Umowy.
 3. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Okresu najmu Wynajmujący ma prawo dokonania preautoryzacji rachunku (np. karty płatniczej) Najemcy celem zweryfikowania czy istnieją środki na pokrycie czynszu oraz dokonania blokady tych środków do momentu zapadalności terminu zapłaty czynszu. Negatywny wynik preautoryzacji rachunku zwalnia Wynajmującego z odpowiedzialności za skutki rozwiązania Umowy.
 4. Wynajmujący może indywidualnie wyrazić zgodę, w formie pisemnej lub dokumentowej, na opłacenie czynszu w inny, niż opisany w ust. 3 oraz § 6 ust. 5, sposób.
 • 6. Odpowiedzialność Stron
 1. Najemca odpowiada, na zasadzie winy, za szkody wyrządzone przez siebie, Gości, jak i osoby niezgłoszone a faktycznie przebywające w Apartamencie (odpowiedzialność solidarna Najemcy). Zasada wyrażona w zdaniu poprzedzającym nie uchybia możliwości dochodzenia roszczeń przez Wynajmującego względem osoby, która wyrządziła szkodę, na zasadach ogólnych.
 2. Najemca lub Gość nie ma prawa udostępniać Apartamentu nikomu poza Gośćmi, za wyjątkiem przedziału czasowego od godz. 16:00 do godz. 22:00 każdej Doby apartamentowej. Naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnia Wynajmującego do dochodzenia od Najemcy kary umownej za każdą, chociażby niepełną, Dobę apartamentową naruszenia, w wysokości iloczynu: 1) liczby osób niebędących Gośćmi w ramach odnośnej Doby apartamentowej i 2) czynszu za najem odnośnej Doby apartamentowej do którego opłacenia zobowiązany jest Najemca za jednego pełnoletniego Gościa. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Apartamencie zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej zakończeniu. Przedmioty pozostawione w Apartamencie po zakończeniu Umowy zostaną przechowane w siedzibie Wynajmującego. W przypadku braku dyspozycji ze strony Najemcy Wynajmujący przechowa pozostawiane przedmioty przez trzy kolejne miesiące licząc od dnia wygaśnięcia Umowy, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 4. Powyższe (ust. 1-3) zasady odpowiedzialności nie pozbawiają Stron możliwości dochodzenia przysługujących im roszczeń na zasadach ogólnych.
 5. Strony mogą zaspokoić roszczenia wynikające z Umowy i innych indywidualnych ustaleń Stron (w tym, wynikających ze świadczenia usług dodatkowych), a także powstałe przy okazji wykonywania Umowy, w każdy sposób, np. przez potrącenie wzajemnych wierzytelności, a także przez obciążenie rachunku (np. karty kredytowej), którego dane dostępowe zostały udzielone drugiej Stronie przed (np. w trakcie rezerwacji), w trakcie lub po okresie trwania Umowy.
 • 7. Zameldowanie i wymeldowanie
 1. Zameldowanie powinno odbyć się nie wcześniej niż na moment rozpoczęcia pierwszej Doby apartamentowej. W ramach usługi dodatkowej Wynajmujący dopuszcza zameldowanie w godzinach wcześniejszych, nie prędzej jednak niż od godziny 12:00 dnia kalendarzowego, w którym zaczyna się pierwsza Doba apartamentowa, pod warunkiem uprzedniego uiszczenia opłat dodatkowych obowiązujących w cenniku usług dodatkowych stanowiącym załącznik do Umowy.
 2. Wymeldowanie powinno odbyć się nie później niż na moment zakończenia ostatniej Doby apartamentowej. W ramach usługi dodatkowej Wynajmujący dopuszcza wymeldowanie w godzinach późniejszych, nie dalej jednak niż do godziny 14:00 dnia kalendarzowego, w którym kończy się ostatnia Doba apartamentowa, pod warunkiem uprzedniego uiszczenia opłat dodatkowych obowiązujących w cenniku usług dodatkowych stanowiącym załącznik do Umowy.
 3. Wola skorzystania z usługi dodatkowej opisanej w ust. 2 zdanie 2 winna być przez Najemcę zgłoszona do godziny 22:00 dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień kalendarzowy, w którym pierwotnie kończy się ostatnia Doba apartamentowa. W razie niewymeldowania się z Apartamentu do godziny 12:00 dnia kalendarzowego, w którym pierwotnie kończy się ostatnia Doba apartamentowa i niezgłoszenia woli skorzystania z usługi dodatkowej, w czasie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa ulega przedłużeniu o kolejną Dobę apartamentową z czynszem obowiązującym w wysokości jak za poprzednią Dobę apartamentową i płatnym natychmiastowo. Sekwencja opisana w zdaniu poprzedzającym ma zastosowanie do kolejnych Dób apartamentowych (powtarzalność przedłużenia Umowy).
 • 8. Parking
 1. Najemca ma prawo skorzystania z usługi dodatkowej w postaci parkingu pod warunkiem uprzedniego uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z aktualnym cennikiem usług dodatkowych stanowiącym załącznik do Umowy.
 2. W przypadku decyzji o skorzystaniu z usługi dodatkowej, o której mowa w ust. 1, osoba korzystająca z miejsca parkingowego zobowiązana jest pozostawić samochód na stanowisku wyznaczonym przez Wynajmującego.
 3. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty pilota do garażu Wynajmujący ma prawo nałożenia na Najemcę kary umownej w wysokości 500 (pięćset) złotych za każdy pilot. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 • 9. Klauzula wyboru prawa właściwego i prorogacyjna
 1. Strony zgodnie oświadczają, iż stosunek prawny wynikający z Umowy podlega w całości wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Strony postanawiają, że we wszystkich sprawach spornych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji postanowień Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu odpowiedniemu miejscowo Sądowi, za który Strony uznają Sąd właściwy ze względu na położenie Apartamentu.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Zmiany i uzupełnienia Umowy mogą nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej.
 2. Strony mogą porozumiewać się za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej. Za adres tradycyjny oraz adres poczty elektronicznej Wynajmującego uważa się adres udostępniony na stronie homelyplace.pl, a za adres tradycyjny oraz adres poczty elektronicznej Najemcy uważa się adres podany przez niego w toku rezerwacji lub po jej dokonaniu. W przypadku zmiany danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Strona, której zmiana dotyczy, zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od zmiany danych. Do czasu powiadomienia, korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy poczty elektronicznej uważa się za doręczoną.
 3. O ile tekst Umowy będzie ułożony w innej niż polska wersji językowej, pierwszeństwo (w tym także w aspekcie interpretacji postanowień Umowy) ma polska wersja językowa.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks cywilny.

Załącznik – Cennik usług dodatkowych

Zameldowanie od 12:00 50 zł
Zameldowanie od 13:00 40 zł
Zameldowanie od 14:00 30 zł
Zameldowanie od 15:00 20 zł
Wymeldowanie do 11:00 20 zł
Wymeldowanie do 12:00 30 zł
Wymeldowanie do 13:00 40 zł
Wymeldowanie do 14:00 50 zł
Łóżeczko dziecięce turystyczne 50 zł/jednorazowo
Łóżko turystyczne 50 zł/jednorazowo
Konieczność dojazdu do Najemcy w celu uregulowania czynszu lub innych opłat (w przypadku, gdy uregulowanie czynszu lub innych opłat nie nastąpiło przez obciążenie rachunku Najemcy (np. karty kredytowej)) 50 zł/jednorazowo
Dodatkowe sprzątanie na życzenie 100 zł
Dodatkowe ręczniki na życzenie 50 zł
Miejsce  parkingowe dla pojazdu osobowego 40 zł/doba apartamentowa
Jedno zwierzę domowe 50 zł/ jednorazowo

Umowa, Regulamin oraz klauzula informacyjna RODO Apartamenty Design . Agreement, Regulations and the RODO information clause Design Apartments (Plik do pobrania w formacie pdf).