Zespół Apartamenty Design w Poznaniu będzie Państwu bardzo wdzięczny za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości. Wynajęcie apartamentu jest równoznaczne z akceptacją poniższego Regulaminu, stanowiącego umowę wynajmu Apartamentu pomiędzy Gościem wynajmującym a Apartamenty Design.

UMOWA NAJMU APARTAMENTU
dalej jako: Umowa
 • 1. Definicje
Poprzez wymienione niżej pojęcia Strony rozumieją:
 1. Wynajmujący – Apartamenty Design Arkadiusz Kaszycki z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, NIP: 792-186-54-48, REGON: 368887363, tel.: 791 110 098;
 2. Najemca – podmiot, który zawarł z Wynajmującym Umowę, tj. podmiot będący właścicielem rachunku (np. karty kredytowej), do którego dane dostępowe zostały udzielone Wynajmującemu w ramach rezerwacji. Najemcą może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
 3. Strony lub Strona – odpowiednio Wynajmujący i Najemca lub każdy z osobna;
 4. Apartament – pomieszczenie wybrane przez Najemcę w toku rezerwacji wraz z wyposażeniem;
 5. Rezerwacja – etap zawierania Umowy, toczący się za pośrednictwem portalu homelyplace.pl, podczas którego przyszły Najemca indywidualnie wybiera główne elementy świadczenia w ramach Umowy, takie jak: Apartament; czynsz; Okres najmu; liczba i kategoria wiekowa Gości; inne elementy przewidziane przez Wynajmującego;
 6. Doba apartamentowa – okres trwający od godziny 16:00 pierwszego dnia kalendarzowego do godziny 10:00 następnego dnia kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku co najmniej dwóch bezpośrednio następujących po sobie Dób apartamentowych, przerwa od godziny 10:00 do 16:00 między tymi dobami, zaliczana jest w poczet poprzedzającej Doby apartamentowej;
 7. Okres najmu – okres, na który Wynajmujący oddaje Apartament Gościom do używania, określony przez przyszłego Najemcę w trakcie Rezerwacji, trwający od pierwszej do ostatniej Doby apartamentowej;
 8. Gość – osoba zgłoszona do przebywania w Apartamencie przez Najemcę w ramach Rezerwacji, przy czym Gościem może być również Najemca. Goście muszą wykazywać tożsamość podmiotową przez cały czas trwania Umowy. W razie wątpliwości lub technicznej niemożliwości określenia Gości w toku Rezerwacji, uważa się, że jednym z Gości jest Najemca.
 • 2. Przedmiot Umowy
 1. Wynajmujący oddaje Apartament do używania na Okres najmu, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu w wysokości ustalonej w toku Rezerwacji.
 2. Wynajmujący oświadcza, iż ma prawo dysponowania Apartamentem w zakresie oznaczonym
Umową, a nadto, iż czynsz nie ulegnie wypowiedzeniu (tj. podwyższeniu) w czasie jej trwania.
 • 3. Zasady korzystania z Apartamentu
 1. Wynajmujący zobowiązuje się utrzymywać Apartament w stanie przydatnym do umówionego użytku. W tym celu Najemca i Gość zobowiązani są do natychmiastowego informowania o wszelkich wadach Apartamentu.
 2. Apartament pozostaje do wyłącznej dyspozycji Gości. Wynajmujący oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz nie mają prawa wstępu do Apartamentu podczas Okresu najmu chyba, że: wyraźnie zażyczy sobie tego Najemca lub Gość, np. w ramach świadczenia usług dodatkowych; będzie to wymagane lub dozwolone przepisami prawa powszechnie obowiązującego; będzie to konieczne do wypełnienia obowiązków Wynajmującego lub Najemcy wynikających z Umowy; upłynie Okres najmu (tj. m.in. po upływie czasu na wymeldowanie); będzie to konieczne celem uchylenia niebezpieczeństwa stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi (w szczególności celem: zapobiegnięcia pożarowi lub jego ugaszenia; usunięcia wad ukrytych Apartamentu (w tym konstrukcyjnych, elektrycznych lub instalacyjnych) a ujawnionych w trakcie Okresu najmu; udzielenia bezpośredniej pomocy Gościom oraz innym osobom faktycznie przebywającym w Apartamencie lub w budynku, w którym znajduje się Apartament).
 3. Goście mogą używać Apartamentu wyłącznie w celu zakwaterowania, z należytą starannością, przestrzegając przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny, a także w sposób niezakłócający praw i spokoju mieszkańców pomieszczeń sąsiednich. W szczególności, w ramach przepisów przeciwpożarowych, w Apartamencie obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie stanowią wyposażenia Apartamentu np.: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz środków o nieprzyjemnym zapachu.
 4. Goście nie mogą wykonywać żadnych remontów, ulepszeń (w szczególności przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) oraz pozostałych nakładów (koniecznych, użytecznych lub zbytkownych) na Apartament. Ewentualne poczynienie nakładów wymienionych w zdaniu poprzedzającym uprawnia Wynajmującego, wedle jego wyboru, do zatrzymania nakładów, żądania przywrócenia stanu poprzedniego lub żądania zwrotu kosztów przywrócenia stanu poprzedniego, przy czym Najemca i Goście zostają pozbawieniu prawa do żądania zwrotu wartości nakładów lub samych nakładów, a także przywrócenia stanu poprzedniego.
 5. Najemca i Goście nie mogą oddać Apartamentu w podnajem, poddzierżawę lub użyczyć, jak również Apartament nie może być przedmiotem zamiany ani ustanowienia jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich.
 6. Goście zobowiązują się do przestrzegania zakazu trzymania jakichkolwiek zwierząt w Apartamencie, chyba że – w odniesieniu do zwierząt domowych – treść Rezerwacji stanowi inaczej lub Wynajmujący indywidualnie wyraził zgodę w formie pisemnej lub dokumentowej – przy obu tych wyjątkach za uprzednim uiszczeniem opłaty za usługę dodatkową, zgodnej z cennikiem usług dodatkowych stanowiącym załącznik do Umowy.
 7. Goście zobowiązują się do przestrzegania zakazu palenia w Apartamencie, chyba że treść Rezerwacji stanowi inaczej lub Wynajmujący indywidualnie wyraził na to zgodę w formie pisemnej lub dokumentowej.
 8. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz organizowania jakichkolwiek imprez, spotkań towarzyskich, eventów, uroczystości okolicznościowych oraz innych przyjęć mogących naruszać spokój mieszkańców pomieszczeń sąsiednich.
 9. Co najmniej jeden z Gości musi być osobą pełnoletnią, a każdy Gość niepełnoletni musi przebywać pod opieką Gościa pełnoletniego.
 10. Gość zobowiązany jest do zachowania ciszy nocnej trwającej w godzinach od 22:00 do 6:00.
 11. Gość zobowiązany jest, przy każdym opuszczeniu Apartamentu, do wyłączania sprzętów AGD i RTV, unikania zbędnego oświetlenia, zakręcania wody oraz zamykania okien i drzwi.
 12. W przypadku uzasadnionej i spowodowanej przez Najemcę lub Gościa interwencji: ochrony budynku, w którym znajduje się Apartament lub budynku sąsiedniego; pracowników Wynajmującego; mieszkańców pomieszczeń sąsiednich; Policji bądź Straży Miejskiej – Wynajmujący ma prawo nałożenia na Najemcę kary umownej w wysokości 1000 (tysiąc) złotych za każdą interwencję. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym (w szczególności szkody powstałej z tytułu naruszenia postanowień Umowy, a także narażenia na utratę zaufania do Wynajmującego i tworzenia negatywnego wizerunku Wynajmującego).
 • 4. Czas trwania Umowy
 1. Zawarcie Umowy następuje w momencie wyboru na portalu homelyplace.pl, w zakładce „sprawdź cenę”, pola o treści „Wyślij” lub o treści podobnej – jako ostatniego etapu Rezerwacji (etap 4. „Potwierdzenie”). Wybór pola o treści „Wyślij” lub o treści podobnej jest technicznie możliwy po uprzednim wysłaniu Umowy przez Wynajmującego na adres poczty elektronicznej przyszłego Najemcy podany podczas Rezerwacji (etap 3. „Podaj dane osobowe”). Wybierając pole o treści „Wyślij” lub o treści podobnej Najemca oświadcza wolę zawarcia wysłanej mu uprzednio Umowy.
 2. Wynajmujący może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
1)              Gość lub osoba niezgłoszona a przebywająca w Apartamencie, naruszy którekolwiek z postanowień wyrażonych w § 3 ust. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 oraz § 6 ust. 2 zdanie 1
2)              Gość lub osoba niezgłoszona a przebywająca w Apartamencie, będzie używał Apartament w celu innym niż wskazany w Umowie;
3)              Gość lub osoba niezgłoszona a przebywając w Apartamencie, działa w sposób, który może spowodować szkody w Apartamencie lub utratę wartości Apartamentu;
4)              Gość lub osoba niezgłoszona a przebywająca w Apartamencie, działa w sposób, który może narazić Wynajmującego na pogorszenie jego renomy, dobrego wizerunku oraz dobrego imienia;
5)              Gość lub Najemca w chwili zameldowania, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
6)              Najemca lub Gość podczas wcześniejszego pobytu w Apartamencie udostępnianym przez Wynajmującego rażąco naruszył postanowienia umowne ówcześnie go obowiązujące;
7)              Najemca lub Gość nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, inny niż wymienione dokument z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza; w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z wymienionych dokumentów inny dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca) lub nie chce okazać takiego dokumentu;
8)              Gość, który jest opiekunem lub właścicielem zwierzęcia domowego, zabrał je do Apartamentu bez uprzedzenia Wynajmującego – w odniesieniu do tego Gościa;
9)              wystąpi negatywny wynik preautoryzacji rachunku (w tym także z powodu jego wygaśnięcia, nieważności lub innej przyczyny braku dostępu), w ramach procedury opisanej w § 5 zd. 1.;
10)            Najemca nie zapłaci czynszu w terminie lub zapłaci czynsz jedynie w części;
11)            pomimo upomnienia Najemca lub Gość powoduje znaczne uciążliwości dla Wynajmującego lub mieszkańców pomieszczeń sąsiednich;
12)            pomimo upomnienia Najemca lub Gość narusza inne, niż wymienione w pkt. 1) – 11), postanowienia wynikające z Umowy.
 1. W razie rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym przez Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo domagania się od Najemcy kary umownej wynoszącej równowartość czynszu za pierwotnie umówiony Okres najmu przypadający po jej rozwiązaniu. W przypadku, gdy Najemcą jest konsument i Apartament po rozwiązaniu zostanie wynajęty innemu podmiotowi, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pomniejsza się o równowartość czynszu uiszczonego Wynajmującemu przez ten inny podmiot, należnego wyłącznie za okres przypadający po rozwiązaniu Umowy do momentu, w którym Okres najmu miał pierwotnie wygasnąć. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniach poprzedzających niniejszego ustępu (w szczególności szkody powstałej z tytułu utraconych korzyści).
 2. Wynajmujący może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym na 24 godziny przed rozpoczęciem Okresu najmu.
 • 5. Czynsz
 1. Czynsz płatny jest z góry, tj. najpóźniej w momencie rozpoczęcia Okresu najmu.
 2. Wysokość czynszu ustalona zostaje w toku Rezerwacji. Czynsz ustalony w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się do najmu w wersji podstawowej, tj. nie obejmuje żadnych usług dodatkowych (takich jak np.: parking, możliwość przechowywania zwierząt domowych, posiłki, dodatkowe łóżka i inne udogodnienia) chyba, że tok Rezerwacji wyraźnie umożliwia odrębny wybór usługi dodatkowej wraz z przypisaną do niej ceną. Wybór oraz zasady świadczenia usług dodatkowych następuje w ramach indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami, a ich świadczenie jest rozliczane odrębnie, tj. poza czynszem. Cennik usług dodatkowych stanowi załącznik do Umowy.
 3. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Okresu najmu Wynajmujący ma prawo dokonania preautoryzacji rachunku (np. karty płatniczej) Najemcy celem zweryfikowania czy istnieją środki na pokrycie czynszu oraz dokonania blokady tych środków do momentu zapadalności terminu zapłaty czynszu. Negatywny wynik preautoryzacji rachunku zwalnia Wynajmującego z odpowiedzialności za skutki rozwiązania Umowy.
 4. Wynajmujący może indywidualnie wyrazić zgodę, w formie pisemnej lub dokumentowej, na opłacenie czynszu w inny, niż opisany w ust. 3 oraz § 6 ust. 5, sposób.
 • 6. Odpowiedzialność Stron
 1. Najemca odpowiada, na zasadzie winy, za szkody wyrządzone przez siebie, Gości, jak i osoby niezgłoszone a faktycznie przebywające w Apartamencie (odpowiedzialność solidarna Najemcy). Zasada wyrażona w zdaniu poprzedzającym nie uchybia możliwości dochodzenia roszczeń przez Wynajmującego względem osoby, która wyrządziła szkodę, na zasadach ogólnych.
 2. Najemca lub Gość nie ma prawa udostępniać Apartamentu nikomu poza Gośćmi, za wyjątkiem przedziału czasowego od godz. 16:00 do godz. 22:00 każdej Doby apartamentowej. Naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnia Wynajmującego do dochodzenia od Najemcy kary umownej za każdą, chociażby niepełną, Dobę apartamentową naruszenia, w wysokości iloczynu: 1) liczby osób niebędących Gośćmi w ramach odnośnej Doby apartamentowej i 2) czynszu za najem odnośnej Doby apartamentowej do którego opłacenia zobowiązany jest Najemca za jednego pełnoletniego Gościa. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Apartamencie zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej zakończeniu. Przedmioty pozostawione w Apartamencie po zakończeniu Umowy zostaną przechowane w siedzibie Wynajmującego. W przypadku braku dyspozycji ze strony Najemcy Wynajmujący przechowa pozostawiane przedmioty przez trzy kolejne miesiące licząc od dnia wygaśnięcia Umowy, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 4. Powyższe (ust. 1-3) zasady odpowiedzialności nie pozbawiają Stron możliwości dochodzenia przysługujących im roszczeń na zasadach ogólnych.
 5. Strony mogą zaspokoić roszczenia wynikające z Umowy i innych indywidualnych ustaleń Stron (w tym, wynikających ze świadczenia usług dodatkowych), a także powstałe przy okazji wykonywania Umowy, w każdy sposób, np. przez potrącenie wzajemnych wierzytelności, a także przez obciążenie rachunku (np. karty kredytowej), którego dane dostępowe zostały udzielone drugiej Stronie przed (np. w trakcie rezerwacji), w trakcie lub po okresie trwania Umowy.
 • 7. Zameldowanie i wymeldowanie
 1. Zameldowanie powinno odbyć się nie wcześniej niż na moment rozpoczęcia pierwszej Doby apartamentowej. W ramach usługi dodatkowej Wynajmujący dopuszcza zameldowanie w godzinach wcześniejszych, nie prędzej jednak niż od godziny 12:00 dnia kalendarzowego, w którym zaczyna się pierwsza Doba apartamentowa, pod warunkiem uprzedniego uiszczenia opłat dodatkowych obowiązujących w cenniku usług dodatkowych stanowiącym załącznik do Umowy.
 2. Wymeldowanie powinno odbyć się nie później niż na moment zakończenia ostatniej Doby apartamentowej. W ramach usługi dodatkowej Wynajmujący dopuszcza wymeldowanie w godzinach późniejszych, nie dalej jednak niż do godziny 14:00 dnia kalendarzowego, w którym kończy się ostatnia Doba apartamentowa, pod warunkiem uprzedniego uiszczenia opłat dodatkowych obowiązujących w cenniku usług dodatkowych stanowiącym załącznik do Umowy.
 3. Wola skorzystania z usługi dodatkowej opisanej w ust. 2 zdanie 2 winna być przez Najemcę zgłoszona do godziny 22:00 dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień kalendarzowy, w którym pierwotnie kończy się ostatnia Doba apartamentowa. W razie niewymeldowania się z Apartamentu do godziny 12:00 dnia kalendarzowego, w którym pierwotnie kończy się ostatnia Doba apartamentowa i niezgłoszenia woli skorzystania z usługi dodatkowej, w czasie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa ulega przedłużeniu o kolejną Dobę apartamentową z czynszem obowiązującym w wysokości jak za poprzednią Dobę apartamentową i płatnym natychmiastowo. Sekwencja opisana w zdaniu poprzedzającym ma zastosowanie do kolejnych Dób apartamentowych (powtarzalność przedłużenia Umowy).
 • 8. Parking
 1. Najemca ma prawo skorzystania z usługi dodatkowej w postaci parkingu pod warunkiem uprzedniego uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z aktualnym cennikiem usług dodatkowych stanowiącym załącznik do Umowy.
 2. W przypadku decyzji o skorzystaniu z usługi dodatkowej, o której mowa w ust. 1, osoba korzystająca z miejsca parkingowego zobowiązana jest pozostawić samochód na stanowisku wyznaczonym przez Wynajmującego.
 3. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty pilota do garażu Wynajmujący ma prawo nałożenia na Najemcę kary umownej w wysokości 500 (pięćset) złotych za każdy pilot. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 • 9. Klauzula wyboru prawa właściwego i prorogacyjna
 1. Strony zgodnie oświadczają, iż stosunek prawny wynikający z Umowy podlega w całości wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Strony postanawiają, że we wszystkich sprawach spornych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji postanowień Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu odpowiedniemu miejscowo Sądowi, za który Strony uznają Sąd właściwy ze względu na położenie Apartamentu.
 • 10. Postanowienia końcowe
 1. Zmiany i uzupełnienia Umowy mogą nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej.
 2. Strony mogą porozumiewać się za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej. Za adres tradycyjny oraz adres poczty elektronicznej Wynajmującego uważa się adres udostępniony na stronie homelyplace.pl, a za adres tradycyjny oraz adres poczty elektronicznej Najemcy uważa się adres podany przez niego w toku rezerwacji lub po jej dokonaniu. W przypadku zmiany danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Strona, której zmiana dotyczy, zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od zmiany danych. Do czasu powiadomienia, korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy poczty elektronicznej uważa się za doręczoną.
 3. O ile tekst Umowy będzie ułożony w innej niż polska wersji językowej, pierwszeństwo (w tym także w aspekcie interpretacji postanowień Umowy) ma polska wersja językowa.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks cywilny
Załącznik – Cennik usług dodatkowych
Zameldowanie od 12:00 50 zł
Zameldowanie od 13:00 40 zł
Zameldowanie od 14:00 30 zł
Zameldowanie od 15:00 20 zł
Wymeldowanie do 11:00 20 zł
Wymeldowanie do 12:00 30 zł
Wymeldowanie do 13:00 40 zł
Wymeldowanie do 14:00 50 zł
Łóżeczko dziecięce turystyczne 50 zł/jednorazowo
Łóżko turystyczne 50 zł/jednorazowo
Konieczność dojazdu do Najemcy w celu uregulowania czynszu lub innych opłat (w przypadku, gdy uregulowanie czynszu lub innych opłat nie nastąpiło przez obciążenie rachunku Najemcy (np. karty kredytowej)) 50 zł/jednorazowo
Dodatkowe sprzątanie na życzenie 100 zł
Dodatkowe ręczniki na życzenie 50 zł
Miejsce  parkingowe dla pojazdu osobowego 40 zł/doba apartamentowa
Jedno zwierzę domowe 50 zł/ jednorazowo
Sprzątanie Apartamentu po pobycie 40 zł/ jednorazowo
KLAUZULA INFORMACYJNA dla NAJEMCY ORAZ GOŚCIA
Niniejszym, w trosce o dobro Pani/Pana danych osobowych, a także o prawa jakie Pani/Panu przysługują, czyniąc zadość wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w tekście, jako: „RODO”), pragnę zaktualizować oraz uzupełnić wiedzę na temat szczegółów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest firma Apartamenty Design Arkadiusz Kaszycki z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem nip: 7921865448, numerem regon: 368887363, dalej jako: „Administrator”.
 1. KATEGORIE ADRESATÓW
Niniejsza klauzula skierowana jest do najemcy/potencjalnego najemcy apartamentu wynajmowanego przez Administratora, zwanego dalej: „Najemcą” oraz osoby zgłoszonej do przebywania w apartamencie przez Najemcę, zwanego dalej „Gościem”.
 1. ŹRÓDŁO DANYCH i KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Najemcy zostały uzyskane bezpośrednio od Najemcy z zastrzeżeniem zdania drugiego. W zakresie w jakim proces zawierania umowy pomiędzy Administratorem a Najemcą odbywał się za pośrednictwem dysponenta portalu/strony internetowej/lub innych usług porozumiewania się na odległość (np. booking.com, Expedia, AirBnb) – dalej, jako „Pośrednik”, dane osobowe Najemcy zostały uzyskane od tego Pośrednika. W tym przypadku są to dane niezbędne do dokonania rezerwacji apartamentu oraz zawarcia i wykonania umowy najmu, takie jak: imię i nazwisko Najemcy, imię i nazwisko Gościa, dane dostępowe rachunku Najemcy (np. karty płatniczej), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, firma (nazwa), numery identyfikacyjne takie jak NIP i REGON.
Dane osobowe Gościa zostały uzyskane bezpośrednio od niego, od Najemcy lub od Pośrednika. Danymi uzyskanymi od Najemcy lub od Pośrednika są dane niezbędne do identyfikacji i weryfikacji tożsamości Gościa, takie jak: imię, nazwisko.
 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA
PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit a) RODO

zgoda osoby, której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

kontakty biznesowe – marketing za uprzednią zgodą

Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, tj. cel w postaci marketingu, na który wymagana jest odrębna zgoda (np. w przypadku marketingu wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, czyli np. komputerów podłączonych do sieci lub telefonów).

newsletter

Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o ofercie i działalności Administratora oraz innych informacji w zakresie obszarów działalności Administratora.

korespondencja

Rozpatrzenie przez Administratora korespondencji otrzymanej w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na apartamentydesign.pl (czat tawk.to) lub z poczty elektronicznej, oraz udzielenie na nią odpowiedzi lub utrzymanie korespondencji. Docelowo komunikator tawk.to nie wymaga podania żadnych danych osobowych jednakże może zdarzyć się, że takie dane zostaną podane z inicjatywy korespondenta , a których Administrator nie jest w stanie na chwilę obecną przewidzieć albowiem nie zna treści przyszłych pytań/problemów.

efektywne korzystanie z apartamentydesign.pl

Serwis apartamentydesign.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer Administratora i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera użytkownika. Cookies pozwalają na efektywne korzystanie  z serwisu. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

reklama/re-targeting

Cookies pozwalają także na dopasowanie treści apartamentydesign.pl, w szczególności treści reklamowych, do oczekiwań określonego użytkownika. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

statystyka

Cookies pozwalają także na dokonywanie statystyk oglądalności/popularności apartamentydesign.pl. Statystyki te pozwalają na efektywniejsze promowanie serwisu zarówno na samym serwisie jak i poza nim (np. w sieci Internet). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

korzystanie z usług podmiotów trzecich

Cookies zewnętrzne są, w przypadku niektórych usługodawców, konieczne do korzystania z ich usług (np. facebook.pl, tawk.to). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

 

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania trwa do momentu cofnięcia zgody lub do momentu kiedy dane okażą się zbędne (np. kiedy osiągnięto cel, dla którego dane były przetwarzane) – w zależności, który z tych momentów nastąpi wcześniej. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody oraz spowoduje brak korespondencji zwrotnej ze strony Administratora.
 
 

PODSTAWA

art. 6 ust. 1 lit b) RODO

zawarcie i wykonanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby,

której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

rezerwacja apartamentu

Zagwarantowanie dostępności apartamentu na przyszłość, w ramach wykonywania przyszłej umowy najmu.

preautoryzacja rachunku

Zabezpieczenie opłaty rezerwacyjnej (wynikającej ze spóźnionej anulacji rezerwacji); czynszu; oraz opłat dodatkowych.

oznaczenie Najemcy i Gości

Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z usług Administratora.

zawarcie i wykonanie umowy

Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.

udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania trwa przez czas wykonywania umowy najmu, a także czas po jej zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów, a nadto przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom), w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym
 
PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit c) RODO

niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

dokumentacja rachunkowa (w tym podatkowa)

Tworzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej, w tym podatkowej związanej z zawarciem i wykonaniem umowy najmu.

 

Oprócz wskazanej wyżej podstawy prawnej przetwarzania podstawą są także następujące akty prawne:

·       ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych – w tym aktualnie art. 9 ust. 1,

·       ustawa z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości, w tym aktualnie art. 4 ust. 3 pkt 6, art. 71 ust.1, art. 73 i art. 74;

·       ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w tym aktualnie art. 86 § 1,

·       ustawa z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług – w tym aktualnie art. 106a-106n, 112 i 112a.

OKRES

 

PRZECHOWYWANIA

Okres przetwarzania danych osobowych trwa przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, stanowiących ich źródło (np. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego).
 
PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit f) RODO

– prawnie uzasadnione interesy Administratora lub osoby trzeciej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL/

INTERES PRAWNY

 

 

kontakty biznesowe – marketing bez uprzedniej zgody

Bieżące prowadzenie marketingu bezpośredniego i sprzedaży usług, a także budowanie i umacnianie relacji biznesowych, w tym przedstawianie i promowanie ofert Administratora (w tym również na serwisach internetowych Administratora) – o ile dla działań tych nie jest wymagana odrębna zgoda.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest marketing oraz sprzedaż usług oraz budowanie i dbanie o relacje biznesowe, niezbędne do prawidłowego prosperowania Administratora

bezpieczeństwo osób i mienia

Ze względu na obecność w apartamencie wartościowych przedmiotów, a także bezpieczeństwo osób przebywający w apartamencie lub w sąsiedztwie Administrator może prowadzić nadzór w zakresie mienia oraz osób przebywających w apartamencie (np. celem identyfikacji osoby zakłócającej bezpieczeństwo).

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.

oznaczenie osób przebywających w apartamencie poza Najemcą

Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z apartamentu.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.

wykonanie umowy najmu

Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest chęć prawidłowego wykonania zobowiązania względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy.

udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz wykazania spełnienia swoich obowiązków umownych.

 

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres wykonywania zobowiązań Administratora, a także po jego zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów; przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w zakresie zapobiegania nadużyciom i oszustwom); przez czas do osiągnięcia celu; lub do czasu uwzględnienia sprzeciwu, w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym.
 

 

SPRZECIW

Osobie, której dane dotyczą w zakresie omawianego celu, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Administratorowi, na skutek sprzeciwu, nie wolno już przetwarzać wskazanych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. KATEGORIE ODBIORCÓW
Odbiorcami udostępnionych Administratorowi danych (tj. danych drugiej strony lub osoby zaangażowanej) mogą być:
 • osoby przez niego upoważnione na podstawie odrębnego upoważnienia (w szczególności osoby zatrudnione u Administratora);
 • osoby, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 RODO (np. biuru rachunkowemu; administratorowi systemu informatycznego; obsłudze prawnej; podmiotom transportowym; podmiotom świadczącym usługi hostingowe; w przypadku chociażby częściowego świadczenia usług drogą elektroniczną (np. rezerwacja lub sprzedaż usług za pośrednictwem sieci publicznej) – podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (w tym pośredniczenie w płatnościach), kredytowe, ubezpieczeniowe, platformowe, komunikacyjne (np. tawk.to); podmiotom cateringowym; Pośrednikom; Yieldplanet S.A.);
 • osoby upoważnione lub przetwarzające na skutek dalszego upoważnienia lub podpowierzenia;
 • podmioty, w zakresie w jakim nie kwalifikują się do kategorii osób z pkt 1) – 3) i działają, po ujawnieniu danych, jako odrębny administrator Najemcy lub Gościa (np. szczególnie podmioty umieszczające na stronie apartamentydesign.pl cookies zewnętrzne w zakresie w jakim stanowią dane osobowe).
 1. UPRAWNIENIA
Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja powyższych praw zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy realizacji powyższych praw Administrator przedstawi uzasadnienie odmowy, w którym powoła się na przedmiotowe warunki, tak aby osoba zainteresowana miała prawo analizy poprawności uzasadnienia.
Ad 3 – Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ad 3 i 4 – prawo do usunięcia danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach określonych w RODO.
Ad 5 – prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy (gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany).
Ad 6 – w niektórych przypadkach Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec zgłaszającego sprzeciw interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie odmowy nie przysługuje Administratorowi, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
Ad 7 – zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W odniesieniu do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej organy nadzorcze widnieją na stronie:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
 1. NIEPODANIE DANYCH OSOBOWYCH i KONSEKWENCJE
podstawa przetwarzania wymóg ustawowy/

wymóg umowny/

warunek zawarcia umowy

zobowiązanie do podania danych konsekwencje niepodania danych
 

 

 

 

zgoda

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

nie

·     brak funkcjonalności niektórych usług na apartamentydesign.pl;

·     brak treści reklamowych oraz aktualnej oferty Administratora;

·     brak odpowiedzi na zapytanie/problem (np. w ramach czatu)

zawarcie/wykonanie umowy ·       warunek zawarcia umowy;

·       wymóg umowny

 

tak

·     niezawarcie umowy;

·     niewykonanie umowy

 

 

obowiązek prawny

 

 

·       wymóg ustawowy

 

 

tak

·     niezawarcie umowy;

·     niewykonanie umowy;

·     niewykonanie zobowiązania ustawowego oraz umownego

 

interes prawny Administratora/osoby trzeciej

 

 

nie

 

 

nie

·     niezawarcie umowy i  niewykonanie umowy w przypadku celu w postaci oznaczenia osób, wykonania umowy najmu oraz wykonania zobowiązań Administratora oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
 1. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą – wyłącznie w ramach cookies – będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nigdy nie będzie to wywoływać wobec tej strony żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację (brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
Profilowanie danych osobowych na serwisie apartamentydesign.pl polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
Dane, o których mowa, mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shields (np. firmie Google oraz Facebook). Informacje na temat zabezpieczeń stosowanych w ramach odnośnej umowy znajdziesz tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome. Nadto firma Google oraz Facebook posiadają certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001:2013. Więcej na temat tego certyfikatu dowiesz się tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/3407084 oraz https://workplaceblog.fb.com/product-news/workplace-secure-iso27001/.
 1. DOBRE PRAKTYKI – PRZEKAZANIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ GOŚCIOWI
W ramach dobrych praktyk, wysoce pożądanym jest, aby Najemca przekazał niniejszą klauzulę informacyjną Gościowi, w ramach jej obowiązku informacyjnego (głównie obowiązku wskazania kategorii odbiorców). Niewykluczone bowiem, iż przekazanie przez Administratora niniejszej klauzuli informacyjnej Gościom może okazać się niemożliwe lub wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Dlatego, w ramach dobrych praktyk, Najemca powinna przekazać niniejszy dokument Gościowi.
 1. DANE KONTAKTOWE
We wszelkich sprawach związanych z przedmiotem niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym w kwestii wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub niejasności, a przede wszystkim celem realizacji swoich uprawnień prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kwestie związane z bezpieczeństwem danych osobowych u Administratora, tj.:
Arkadiusz Kaszycki
Apartamenty Design Arkadiusz Kaszycki
 1. Małachowskiego 43
61-129 Poznań
telefon: 791-142-424
ad.zarzad@gmail.com
Załącznik nr 2- klauzula informacyjna dla Najemcy oraz Gościa
Niniejszym, w trosce o dobro Pani/Pana danych osobowych, a także o prawa jakie Pani/Panu przysługują, czyniąc zadość wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w tekście, jako: „RODO”), pragnę zaktualizować oraz uzupełnić wiedzę na temat szczegółów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest firma Apartamenty Design Arkadiusz Kaszycki z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem nip: 7921865448, numerem regon: 368887363, dalej jako: „Administrator”.
 1. KATEGORIE ADRESATÓW
Niniejsza klauzula skierowana jest do najemcy/potencjalnego najemcy apartamentu wynajmowanego przez Administratora, zwanego dalej: „Najemcą” oraz osoby zgłoszonej do przebywania w apartamencie przez Najemcę, zwanego dalej „Gościem”.
 1. ŹRÓDŁO DANYCH i KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Najemcy zostały uzyskane bezpośrednio od Najemcy z zastrzeżeniem zdania drugiego. W zakresie w jakim proces zawierania umowy pomiędzy Administratorem a Najemcą odbywał się za pośrednictwem dysponenta portalu/strony internetowej/lub innych usług porozumiewania się na odległość (np. booking.com, Expedia, AirBnb) – dalej, jako „Pośrednik”, dane osobowe Najemcy zostały uzyskane od tego Pośrednika. W tym przypadku są to dane niezbędne do dokonania rezerwacji apartamentu oraz zawarcia i wykonania umowy najmu, takie jak: imię i nazwisko Najemcy, imię i nazwisko Gościa, dane dostępowe rachunku Najemcy (np. karty płatniczej), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, firma (nazwa), numery identyfikacyjne takie jak NIP i REGON.
Dane osobowe Gościa zostały uzyskane bezpośrednio od niego, od Najemcy lub od Pośrednika. Danymi uzyskanymi od Najemcy lub od Pośrednika są dane niezbędne do identyfikacji i weryfikacji tożsamości Gościa, takie jak: imię, nazwisko.
 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA
PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit a) RODO

zgoda osoby, której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

kontakty biznesowe – marketing za uprzednią zgodą

Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, tj. cel w postaci marketingu, na który wymagana jest odrębna zgoda (np. w przypadku marketingu wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, czyli np. komputerów podłączonych do sieci lub telefonów).

newsletter

Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o ofercie i działalności Administratora oraz innych informacji w zakresie obszarów działalności Administratora.

korespondencja

Rozpatrzenie przez Administratora korespondencji otrzymanej w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na apartamentydesign.pl (czat tawk.to) lub z poczty elektronicznej, oraz udzielenie na nią odpowiedzi lub utrzymanie korespondencji. Docelowo komunikator tawk.to nie wymaga podania żadnych danych osobowych jednakże może zdarzyć się, że takie dane zostaną podane z inicjatywy korespondenta , a których Administrator nie jest w stanie na chwilę obecną przewidzieć albowiem nie zna treści przyszłych pytań/problemów.

efektywne korzystanie z apartamentdesign.pl

Serwis apartamentydesign.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer Administratora i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera użytkownika. Cookies pozwalają na efektywne korzystanie  z serwisu. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

reklama/re-targeting

Cookies pozwalają także na dopasowanie treści apartamentydesign.pl, w szczególności treści reklamowych, do oczekiwań określonego użytkownika. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

statystyka

Cookies pozwalają także na dokonywanie statystyk oglądalności/popularności apartamentydesign.pl. Statystyki te pozwalają na efektywniejsze promowanie serwisu zarówno na samym serwisie jak i poza nim (np. w sieci Internet). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

korzystanie z usług podmiotów trzecich

Cookies zewnętrzne są, w przypadku niektórych usługodawców, konieczne do korzystania z ich usług (np. facebook.pl, tawk.to). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

 

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania trwa do momentu cofnięcia zgody lub do momentu kiedy dane okażą się zbędne (np. kiedy osiągnięto cel, dla którego dane były przetwarzane) – w zależności, który z tych momentów nastąpi wcześniej. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody oraz spowoduje brak korespondencji zwrotnej ze strony Administratora.
 
 

PODSTAWA

art. 6 ust. 1 lit b) RODO

zawarcie i wykonanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby,

której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

rezerwacja apartamentu

Zagwarantowanie dostępności apartamentu na przyszłość, w ramach wykonywania przyszłej umowy najmu.

preautoryzacja rachunku

Zabezpieczenie opłaty rezerwacyjnej (wynikającej ze spóźnionej anulacji rezerwacji); czynszu; oraz opłat dodatkowych.

oznaczenie Najemcy i Gości

Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z usług Administratora.

zawarcie i wykonanie umowy

Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.

udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania trwa przez czas wykonywania umowy najmu, a także czas po jej zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów, a nadto przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom), w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym
 
PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit c) RODO

niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

dokumentacja rachunkowa (w tym podatkowa)

Tworzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej, w tym podatkowej związanej z zawarciem i wykonaniem umowy najmu.

 

Oprócz wskazanej wyżej podstawy prawnej przetwarzania podstawą są także następujące akty prawne:

·       ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych – w tym aktualnie art. 9 ust. 1,

·       ustawa z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości, w tym aktualnie art. 4 ust. 3 pkt 6, art. 71 ust.1, art. 73 i art. 74;

·       ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w tym aktualnie art. 86 § 1,

·       ustawa z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług – w tym aktualnie art. 106a-106n, 112 i 112a.

OKRES

 

PRZECHOWYWANIA

Okres przetwarzania danych osobowych trwa przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, stanowiących ich źródło (np. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego).
 
PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit f) RODO

– prawnie uzasadnione interesy Administratora lub osoby trzeciej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL/

INTERES PRAWNY

 

 

kontakty biznesowe – marketing bez uprzedniej zgody

Bieżące prowadzenie marketingu bezpośredniego i sprzedaży usług, a także budowanie i umacnianie relacji biznesowych, w tym przedstawianie i promowanie ofert Administratora (w tym również na serwisach internetowych Administratora) – o ile dla działań tych nie jest wymagana odrębna zgoda.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest marketing oraz sprzedaż usług oraz budowanie i dbanie o relacje biznesowe, niezbędne do prawidłowego prosperowania Administratora

bezpieczeństwo osób i mienia

Ze względu na obecność w apartamencie wartościowych przedmiotów, a także bezpieczeństwo osób przebywający w apartamencie lub w sąsiedztwie Administrator może prowadzić nadzór w zakresie mienia oraz osób przebywających w apartamencie (np. celem identyfikacji osoby zakłócającej bezpieczeństwo).

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.

oznaczenie osób przebywających w apartamencie poza Najemcą

Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z apartamentu.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.

wykonanie umowy najmu

Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest chęć prawidłowego wykonania zobowiązania względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy.

udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz wykazania spełnienia swoich obowiązków umownych.

 

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres wykonywania zobowiązań Administratora, a także po jego zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów; przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w zakresie zapobiegania nadużyciom i oszustwom); przez czas do osiągnięcia celu; lub do czasu uwzględnienia sprzeciwu, w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym.
 

 

SPRZECIW

Osobie, której dane dotyczą w zakresie omawianego celu, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Administratorowi, na skutek sprzeciwu, nie wolno już przetwarzać wskazanych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. KATEGORIE ODBIORCÓW
Odbiorcami udostępnionych Administratorowi danych (tj. danych drugiej strony lub osoby zaangażowanej) mogą być:
 • osoby przez niego upoważnione na podstawie odrębnego upoważnienia (w szczególności osoby zatrudnione u Administratora);
 • osoby, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 RODO (np. biuru rachunkowemu; administratorowi systemu informatycznego; obsłudze prawnej; podmiotom transportowym; podmiotom świadczącym usługi hostingowe; w przypadku chociażby częściowego świadczenia usług drogą elektroniczną (np. rezerwacja lub sprzedaż usług za pośrednictwem sieci publicznej) – podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (w tym pośredniczenie w płatnościach), kredytowe, ubezpieczeniowe, platformowe, komunikacyjne (np. tawk.to); podmiotom cateringowym; Pośrednikom; Yieldplanet S.A.);
 • osoby upoważnione lub przetwarzające na skutek dalszego upoważnienia lub podpowierzenia;
 • podmioty, w zakresie w jakim nie kwalifikują się do kategorii osób z pkt 1) – 3) i działają, po ujawnieniu danych, jako odrębny administrator Najemcy lub Gościa (np. szczególnie podmioty umieszczające na stronie apartamentydesign.pl cookies zewnętrzne w zakresie w jakim stanowią dane osobowe).
 1. UPRAWNIENIA
Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja powyższych praw zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy realizacji powyższych praw Administrator przedstawi uzasadnienie odmowy, w którym powoła się na przedmiotowe warunki, tak aby osoba zainteresowana miała prawo analizy poprawności uzasadnienia.
Ad 3 – Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ad 3 i 4 – prawo do usunięcia danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach określonych w RODO.
Ad 5 – prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy (gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany).
Ad 6 – w niektórych przypadkach Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec zgłaszającego sprzeciw interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie odmowy nie przysługuje Administratorowi, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
Ad 7 – zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W odniesieniu do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej organy nadzorcze widnieją na stronie:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
 1. NIEPODANIE DANYCH OSOBOWYCH i KONSEKWENCJE
podstawa przetwarzania wymóg ustawowy/

wymóg umowny/

warunek zawarcia umowy

zobowiązanie do podania danych konsekwencje niepodania danych
 

 

 

 

zgoda

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

nie

·     brak funkcjonalności niektórych usług na apartamentydesign.pl;

·     brak treści reklamowych oraz aktualnej oferty Administratora;

·     brak odpowiedzi na zapytanie/problem (np. w ramach czatu)

zawarcie/wykonanie umowy ·       warunek zawarcia umowy;

·       wymóg umowny

 

tak

·     niezawarcie umowy;

·     niewykonanie umowy

 

 

obowiązek prawny

 

 

·       wymóg ustawowy

 

 

tak

·     niezawarcie umowy;

·     niewykonanie umowy;

·     niewykonanie zobowiązania ustawowego oraz umownego

 

 

 

 

interes prawny Administratora/osoby trzeciej

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

nie

·     niezawarcie umowy i  niewykonanie umowy w przypadku celu w postaci oznaczenia osób, wykonania umowy najmu oraz wykonania zobowiązań Administratora oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
 1. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą – wyłącznie w ramach cookies – będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nigdy nie będzie to wywoływać wobec tej strony żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację (brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
Profilowanie danych osobowych na serwisie apartamentydesign.pl polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
Dane, o których mowa, mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shields (np. firmie Google oraz Facebook). Informacje na temat zabezpieczeń stosowanych w ramach odnośnej umowy znajdziesz tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome. Nadto firma Google oraz Facebook posiadają certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001:2013. Więcej na temat tego certyfikatu dowiesz się tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/3407084 oraz https://workplaceblog.fb.com/product-news/workplace-secure-iso27001/.
 1. DOBRE PRAKTYKI – PRZEKAZANIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ GOŚCIOWI
W ramach dobrych praktyk Najemca zobowiązuje się do przekazania niniejszej klauzuli informacyjnej Gościowi. Niewykluczone bowiem, iż przekazanie przez Administratora niniejszej klauzuli informacyjnej Gościom może okazać się niemożliwe lub wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Dlatego, w ramach dobrych praktyk, Najemca powinien przekazać niniejszy dokument Gościowi.
 1. DANE KONTAKTOWE
We wszelkich sprawach związanych z przedmiotem niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym w kwestii wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub niejasności, a przede wszystkim celem realizacji swoich uprawnień prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kwestie związane z bezpieczeństwem danych osobowych u Administratora, tj.:
Apartamenty Design Arkadiusz Kaszycki
 1. Małachowskiego 43
61-129 Poznań
telefon: 791-142-424
ad.zarzad@gmail.com
POLITYKA COOKIES
 1. Uwagi ogólne
Serwis apartamentydesign.pl (dalej, jako: „serwis”) – którego właścicielem jest firma Apartamenty Design Arkadiusz Kaszycki z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej pod numerem nip: 7921865448, numerem regon: 368887363- celem optymalizacji kontaktu z użytkownikiem, zwiększenia funkcjonalności serwisu, wykonania badań analitycznych zwianych z popularnością serwisu – używa plików cookies lub podobnych technologii śledzenia (dalej, jako „cookies”). Cookies są wysyłane na urządzenie użytkownika (np. komputer, smartfon, tablet) i tam zapisywane.
Pliki cookie nie służą identyfikacji użytkownika serwisu ani umożliwieniu jego identyfikacji, jednakże w określonych przypadkach mogą stanowić dane osobowe. Nastąpi to wtedy, gdy oprócz danych zawartych w cookies, podmiot otrzymujący informacje (tj. serwis lub podmiot trzeci) posiada inne dane, które umożliwią identyfikację osoby fizycznej (np. w wyniku spontanicznego podania imienia i nazwiska przez użytkownika, z którym został nawiązany kontakt przez tawk.to).
 1. Rodzaje cookies
Cookies można podzielić ze względu na następujące kryteria:
1)              źródło
 1. a) cookies własne/cookies serwisu – są to cookies utworzone przez serwis. Te cookies mogą być udostępnione podmiotowi trzecemu (np. Google analitycs);
 2. b) cookies zewnętrzne/ cookies osób trzecich – są to cookies utworzone przez podmiot trzeci (tj. podmiot inny niż serwis) i z których ten podmiot może korzystać,
2)              termin ważności
 1. a) cookies trwałe – cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas bez względu na zakończenie pojedynczej sesji w serwisie, tj. są zachowane bez względu na zamknięcie przeglądarki użytkownika;
 2. b) cookies sesyjne – cookies są przechowywane na urządzeniu wyłącznie przez okres jednej sesji w serwisie, tj. są usuwane po zamknięciu przeglądarki użytkownika
III.          Cookies własne oraz zewnętrzne zawarte w serwisie
Domena apartamentydesign.pl
 

Cookies

pll_language (ważność: 1 rok); q_cookie_agree (ważność: 1 rok); wfvt_3272119256 (ważność: 30 minut); wordfence_verifiedHuman (ważność: 1 rok); TawkConnectionTime (ważność: sesja); TawkCookie; Tawk_xxxxxxx (ważność: 6 miesięcy); _tawkuuid (ważność 6 miesięcy); _ga (ważność: 808 dni); _gat_gtag_UA_109227386_1 (ważność: 1 minuta); _gid (ważność: 2 lata)

 

Rodzaj Cookies własne
Opis

ogólny

Cookies mają na celu utrzymanie działania serwisu w tym zapewnienie bezpieczeństwa. Dodatkowo cookies służą dostosowaniu reklam do potrzeb użytkownika (personalizacja reklam)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

szczegółowy

·     pll_language – zapamiętuje wybór języka przez użytkownika, w którym ma wyświetlać się serwis;

·     q_cookie _agree – zapamiętuje akceptację przez użytkownika Polityki cookies;

·     wordfence_verifiedHuman oraz wfvt – weryfikuje użytkownika jako osobę rzeczywistą a nie wirtualną (np. maszynę/bota);

·     TawkConnectionTime; TawkCookie; Tawk_ xxxxxxx; _tawkuuid.

 

Dostawcą odnośnych cookies jest tawk.to Inc. (spółka z siedzibą przy 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119, Stany Zjednoczone Ameryki).

 

Cookies pozwalają na korzystanie przez serwis z czatu tawk.to oraz identyfikację i nawigację użytkownika w serwisie. Przykładowo _tawkuuid pozwala na ustalenie interakcji użytkownika z funkcją czatu na serwisie oraz jego identyfikację; TawkConnectionTime pozwala na ustalenie czasu tej interakcji; Tawk_xxxxxxx pozwala na zapamiętanie preferencyjnych ustawień użytkownika.

 

W zakresie informacji zawartych w cookies tawk.to jest procesorem.

 

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności tawk.to znajdziesz tutaj: https://www.tawk.to/privacy-policy/ a umowa powierzenia przetwarzania danych pomiędzy serwisem a tawk.to znajduje się tutaj: https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/

 

·     _ga; _gat_gtag_UA_109227386_1; _gid.

 

Dostawcą odnośnych cookies jest Google Analitycs (spółka Google z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki).

 

Cookies pozwalają na dokonywanie pomiarów oglądalności strony i przez to służą celom marketingowym. Przykładowo _ga oraz _gid służy odróżnianiu (identyfikacji) użytkowników (klient ID) natomiast _gat używany jest w celu    ograniczenia ilości żądań/zapytań kierowanych do doubleclick.net – narzędzia służącego dopasowywaniu reklam Google pod użytkownika w zakresie całej sieci.

 

Administratorem tych cookies jest serwis, natomiast Google Analitycs jest Procesorem. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl a umowa powierzenia przetwarzania danych pomiędzy serwisem a Google Analitycs znajduje się tutaj: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

 

Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, lokalizacja, liczydło kliknięć, rodzaj odwiedzonych stron internetowych.
 
 
Domena Google.com/Google.pl
Cookies 1P_JAR (ważność: 30 dni); APISID( ważność: 2 lata); CONSENT (ważność: 19 lat 76 dni); HSID (ważność: 2 lata); NID (ważność: 6 miesięcy); OGPC (ważność: 2 miesiące); SAPISID (ważność: 2 lata); SID (ważność: 2 lata); SSID (ważność: 2 lata); UULE (ważność: 1 dzień)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies mają na celu utrzymanie działania serwisu w tym zapewnienie bezpieczeństwa. Dodatkowo cookies służą dostosowaniu reklam do potrzeb użytkownika (personalizacja reklam), a także zapamiętania preferencji użytkowania serwisu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

szczegółowy

·    1P_JAR – służy wyświetlaniu spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich aktywności użytkownika (w tym interakcji na serwisie);

·    SID, HSID – zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane dane, które identyfikują konto Google użytkownika i wskazują ostatnią godzinę logowania. Połączenie tych dwóch plików pozwala na blokowanie różnych ataków, np. próby przechwycenia treści z formularzy wypełnianych na stronach internetowych. Nadto SID dodatkowo służy personalizacji reklam, zapamiętywania ostatnich wyszukiwań, wcześniejszych kontaktów z ofertami reklamodawców, wyników wyszukiwania lub wizyt w witrynach reklamodawców;

·    APISID, SAPISID – służą personalizacji treści reklamowych użytkownika, m.in. poprzez zapamiętywanie interakcji z witryną YouTube;

·    NID – zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch. Nadto plik ten służy personalizacji reklam, zapamiętywania ostatnich wyszukiwań, wcześniejszych kontaktów z ofertami reklamodawców, wyników wyszukiwania lub wizyt w witrynach reklamodawców;

·    OGPC – używane w celu zachowania informacji na temat preferencji użytkownika oraz informacji na temat korzystanie przez niego z Google Maps w serwisie;

·    CONSENT i UULE – używane w celu nawigacji zachowania użytkownika w serwisie. Informacje te pomagają w ulepszaniu serwisu. Informacje gromadzone przez to cookie dotyczą liczby wyświetleń serwisu, stron internetowych odwiedzanych przed wejściem do serwisu a także stron internetowych z których użytkownik przeszedł do serwisu.

 

Dostawcą odnośnych cookies jest Google (spółka Google z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki).

 

Administratorem tych cookies jest Google dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Informacje na temat gromadzenia danych znajdują się tutaj: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybrane reklamy, obejrzane filmy na YouTube, lokalizacja.
 
 
Domena Chaty.app
Cookies _cfduid (ważność: 1 rok), _ga (ważność: 2 lata 4 dni), _gid (ważność: 2 dni)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies mają na celu usprawnić (przyspieszyć) działanie serwisu w tym zapewnić bezpieczeństwo. Dodatkowo cookies służą badaniu liczby odwiedzin serwisu oraz tworzeniu analiz na podstawie tych informacji.
 

 

Opis

szczegółowy

Dostawcą odnośnych cookies jest Chaty.app.

 

·    __cfduid – identyfikuje użytkownika, dostosowuje ustawienia bezpieczeństwa pod konkretną osobę, zapewnia dostęp osobie już uprzednio zweryfikowanej, zapewnia również szybkie działanie usługi w ramach usługi Content Delivery Network (CDN);

·    _ga i _gid – służy odróżnianiu (identyfikacji) użytkowników (klient ID).

 

Dostawcą odnośnych cookies i administratorem jest Chaty.app – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika.

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, lokalizacja.
 
Domena Doubleclick.net
Cookies DSID (ważność: 2 tygodnie), IDE (ważność: 8 miesięcy 18 dni)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celach reklamowych Google.
 

 

Opis

szczegółowy

·       IDE (termin ważności: 2 miesiące) oraz DSID (termin ważności: 2 tygodnie) – używane są w celu dopasowania reklam pod użytkownika, raportowania skuteczności kampanii reklamowych oraz unikania wyświetlania reklam powtarzających się.

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Google (spółka Google z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki) – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Informacje na temat gromadzenia danych znajdują się tutaj: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena Facebook.com
Cookies Act (ważność: sesja), C_user (ważność: 2 lata 4 dni), Datr (ważność: 2 lata), Fr (wżność: 2 miesiące 29 dni), Locale (ważność: 7dni), pl (ważność: 2 miesiące 29 dni), Pnl_data2, Presence (ważność: sesja), Sb (ważność: 2 lata 28 dni), Spin (ważność: 1 dzień), Wd (ważność: sesja), x-scr, xs (ważność: 90 dni)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane w związku z wtyczką Facebook na serwisie i służące celom głównie reklamowym spółki Facebook.
 

 

Opis

szczegółowy

Cokies służą uwierzytelnianiu konta użytkownika, zabezpieczeniu połączenia z Facebook`iem, ułatwieniu korzystania z usług Facebook`a, zapamiętaniu preferencji użytkownika (w tym rozdzielczości ekranu), celom marketingowym, analizowaniu interakcji z Facebookiem (w tym głównie poprzez serwis). Przykładowo:

 

·     presence – służy ustaleniu stanu rozmów użytkownika, np. które tabele czatu są otwarte w danym momencie;

·     locale – służy ustaleniu lokalizacji ostatniego zalogowanego użytkownika na danej przeglądarce;

·     xs – służy ustaleniu czasu zalogowania użytkownika oraz odróżnieniu wielu sesji użytkownika rozpoczętych w różnym czasie;

·     c_user – służy nadaniu unikatowego identyfikatora użytkownika (klient ID);

·     datr – służy identyfikacji przeglądarki użytkownika. Ten plik odgrywa kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa oraz zachowania integralności produktów Facebooka;

·     fr – służy dostarczaniu użytkownikowi nowych reklam/produktów, takich jak np. aukcja w czasie rzeczywistym

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone Ameryki – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności znajdziesz tutaj: www.facebook.com/about/privacy/. Możesz również w pewnym stopniu zdecydować o tym, jakie reklamy mają być Tobie wyświetlane, więcej informacji znajdziesz tutaj: https://web.facebook.com/help/562973647153813?helpref=related&ref=related.

 

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena .googleadservices.com
Cookies AID (ważność: 2 dni)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celach reklamowych Google.
 

 

Opis

szczegółowy

·     AID – służy do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich aktywności użytkownika (w tym interakcji na serwisie)

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Google (spółka Google z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki) – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Informacje na temat gromadzenia danych znajdują się tutaj: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena notifications.google.com
Cookies OTZ
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celach reklamowych Google.
 

 

Opis

szczegółowy

·     OTZ – służy do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich aktywności użytkownika (w tym interakcji na serwisie)

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Google (spółka Google z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki) – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Informacje na temat gromadzenia danych znajdują się tutaj: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena hrs.com/hotelservice.hrs.com
Cookies AMCV_9C186C5C517EDF0A0A490D45%40AdobeOrg (ważność: 2 lata), _dy_soct (ważność: rok), consentCookie (ważność: 1rok), s_pers (ważność: 5 lat), utag_main (ważność: 1 rok), wa_pers (3 lata); hsp_throttle (ważność: stały); _dy_c_att_exps (ważność: 1 miesiąc); _dy_c_exps (ważność: 1 miesiąc); _dy_df_geo (ważność: 1 miesiąc); _dy_geo (ważność: 1 miesiąc); _dy_ses_load_seq (ważność: 1 miesiąc); _dy_soct (ważność: 1 rok); _dy_toffset (ważność: 1 miesiąc); _dycnst (ważność: 1 miesiąc); _dycst (ważność: 1 miesiąc); _dyid (ważność: 1 miesiąc); _dyus_xxxxx (ważność: 1 miesiąc); channelcloser (ważność: 1 miesiąc); channelflow (ważność: 1 miesiąc); channeloriginator (ważność: 1 miesiąc); s_fid (ważność: 5 lat); s_vi (ważność: 2 lata); smeTrackingCookie (ważność: 1 miesiąc); trackingCookie (ważność: 1 miesiąc); trackingCookieTealium (ważność: 1 miesiąc); s_pers (ważność: 5 lat); _ga (ważność: 2 lata); _gac_UA-XXXXX-X (ważność: 90 dni)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu rezerwacji oraz w celach reklamowych (w tym w celu śledzenia zachowań użytkownika)
 

 

Opis

szczegółowy

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu rezerwacji za pośrednictwem wtyczki HRS. Cookies są również używane w celu nawigacji zachowania użytkownika w serwisie przez HRS. Przykładowo:

·       consentCookie – służy zapamiętaniu wyboru użytkownika w zakresie polityki cookies;

·       utag_main – służy gromadzeniu informacji o aktywności (interakcji) użytkownika (czas odwiedzin serwisu, liczba odwiedzonych podstron serwisu, numer ID, liczba wizyt na serwisie);

·       wa_pers – służy ustaleniu czasu interakcji użytkownika celem świadczenia funkcji/usług strony internetowej;

·       s_pers; smeTrackingCookie; trackingCookie; trackingCookieTealium – nawigacja/ śledzenie użytkownika.

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest HRS – Hotel Reservation Service (spółka niemiecka GmbH z siedzibą w Köln) – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności HRS znajdziesz tutaj: https://www.hrs.com/web3/cookie_policy.do?activity=index

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena Kajware.pl
Cookies _ga (ważność: 2 lata 4 dni), _ym_d (ważność: 1 rok), _ym_uid (ważność: 1 rok)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu rezerwacji oraz w celach reklamowych
 

 

Opis

szczegółowy

·       _ga i _ym_uid- służy odróżnianiu (identyfikacji) użytkowników (klient ID);

·       _ym_d – data pierwszej sesji użytkownika;

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest firma „Kajetan Woyciechowski KajWare” (zwana Kajware.pl), z siedzibą w Bolechowicach (32-082) przy ul. Wąskiej 10, zarejestrowana pod numerami NIP: 9441851588 i REGON: 120916795 – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności kajware.pl znajdziesz tutaj: https://www.kajware.pl/polityka-prywatnosci/

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena .tawk.to
Cookies __cfduid (ważność: 1 rok), __tawkuuid (ważność: 8 miesięcy 16 dni), _ga (ważność: 2 lata 2 miesiące 17 dni), _gaexp (ważność: 2 miesiące 26 dni)

 

Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu porozumiewania się z użytkownikiem za pomocą wtyczki czatu na serwisie. Używane są również w celach reklamowych i analitycznych.
 

 

Opis

szczegółowy

·       _cfduid – zapewnia również szybkie działanie usługi w ramach usługi Content Delivery Network (CDN);

·       _tawkuuid – służy identyfikacji użytkownika oraz jego śledzeniu;

·       _ga – służy identyfikacji użytkownika oraz pomiarowi jego interakcji ze stronami tawk.to oraz na serwisie;

·       _gaexp – służy zapamiętaniu preferencyjnych ustawień użytkownika.

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest tawk.to Inc. (spółka z siedzibą przy 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119, Stany Zjednoczone Ameryki).

 

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności tawk.to znajdziesz tutaj: https://www.tawk.to/privacy-policy/ a umowa powierzenia przetwarzania danych pomiędzy serwisem a tawk.to znajduje się tutaj: https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/

 

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena va.tawk.to
Cookies Ss (ważność: sesja), tawkUUID

 

Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu porozumiewania się z użytkownikiem za pomocą wtyczki czatu na serwisie. Używane są również w celach reklamowych i analitycznych.
 

 

Opis

szczegółowy

·    ss – służy zarządzaniu sesją użytkownika;

·    tawkUUID – służy identyfikacji użytkownika oraz jego śledzeniu.

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest tawk.to Inc. (spółka z siedzibą przy 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119, Stany Zjednoczone Ameryki).

 

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności tawk.to znajdziesz tutaj: https://www.tawk.to/privacy-policy/ a umowa powierzenia przetwarzania danych pomiędzy serwisem a tawk.to znajduje się tutaj: https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/

 

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena Visiton.pl
Cookies _ga (ważność: 2 lata 2 miesiące 17 dni), Ebox (ważność: 2 lata 10 miesięcy 7 dni), tstbox_xxxxxxx

 

Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celach reklamowych i analitycznych.
 

 

Opis

szczegółowy

·    _ga, Ebox, tstbox_xxxxxxx – służą identyfikacji użytkownika oraz jego śledzeniu w ramach aktywności na stronach internetowych.

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Michał Frątczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: IM-LOGIC, z siedzibą w Bartoszycach (11-200), ul. Sadowa 6, NIP 651-165-95-59, REGON 281-467-770 (prowadząca serwis visiton.pl)

 

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności visiton.pl znajdziesz tutaj: https://visiton.pl/polityka-cookies.html.

 

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 1. Zmiana ustawień cookies
Zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki celem zablokowania lub usunięcia poszczególnych cookies. Przykładowo:
 • Google Chrome:
Menu/Ustawienia Pokaż ustawienia zaawansowane/ Prywatność/ Ustawienia treści/ Pliki cookies- należy wybrać odpowiednie pole;
 • Internet Explorer
Menu/ Narzędzia/ Opcje internetowe/ Prywatność – należy wybrać odpowiednie pole;
 • Mozilla Firefox
Menu/Opcje/ Prywatność/ Historia – należy wybrać odpowiednie pole;
 • Opera
Menu/Preferencje/Zaawansowane/Ciasteczka – należy wybrać odpowiednie pole;
 • Safari
Menu/Preferencje/Prywatność/Pliki cookies – należy wybrać odpowiednie pole.
Należy mieć na uwadze to, że powyższe zmiany ustawień cookies w przeglądarce mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie (np. na konieczność odrębnego, ponownego logowania się na Facebook.com).
 1. Informacje dodatkowe
 2. W razie wątpliwości oraz pytań serwis pozostaje do Twojej dyspozycji. Kanały komunikacji są udostępnione bezpośrednio na serwisie. Na chwilę obecną sugerowane kanały komunikacji to: ad.zarzad@gmail.com; tel.: 791-142-424; ul. Małachowskiego 43, 61-129 Poznań.
 3. Polityka Cookies stanowi integralną część klauzuli informacyjnej dla użytkownika.
UMOWA, REGULAMIN ORAZ KLAUZULA INFORMACYJNA RODO APARTAMENTY DESIGN (DO POBRANIA PDF).